Privacyverklaring

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg) is deze privacyverklaring op de website geplaatst. Wanneer u in deze praktijk een therapie-traject aangaat, verklaart u dat u op de hoogte bent van de tekst op deze pagina en hiermee akkoord gaat.

Yvonne Lankhaar, gevestigd te Heesch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69529299, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe Yvonne Lankhaar met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1.      Toepassing

Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Yvonne Lankhaar persoonsgegevens verwerkt:

2.      Verwerking van persoonsgegevens

Yvonne Lankhaar verwerkt persoonsgegevens die:

 • Een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een behandelgesprek of (groeps)bijeenkomst), telefonisch of digitaal (via e-mail of webformulier op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens
 • Met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers

3.      Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Yvonne Lankhaar verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van een behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden
 • Het onderhouden van contact (het versturen van uitnodigingen voor behandelafspraken en groepsbijeenkomsten)
 • Het informeren van andere zorgverleners, bijvoorbeeld het informeren van de huisarts bij start en afsluiting van de therapie. Dit gebeurt enkel met expliciete toestemming van betrokkene
 • Het op de hoogte brengen van een waarnemend psycholoog, tijdens afwezigheid van Yvonne Lankhaar. Dit gebeurt enkel met expliciete toestemming van betrokkene
 • Het geanonimiseerd gebruik van een casus tijdens intercollegiale toetsing of voor studie
 • Yvonne Lankhaar deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij (groeps)bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

4.      Rechtsgrond

Yvonne Lankhaar verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • Toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking
 • Uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals een werkgever of zorgverzekeraar
 • Een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden
 • Een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het sturen van een factuur of een uitnodiging voor een behandelafspraak of groepsbijeenkomst.

5.          Verwerkers

Yvonne Lankhaar kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Yvonne Lankhaar persoonsgegevens verwerken. Yvonne Lankhaar sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6.          Bewaren van gegevens

Yvonne Lankhaar bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Yvonne Lankhaar hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 • Medische gegevens: ten minste 15 jaar na het beëindigen van de behandelovereenkomst
 • (Financieel) administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens

Tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan

7.          Wijzigingen privacyverklaring

Yvonne Lankhaar kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van de privacyverklaring wordt op de website van Yvonne Lankhaar gepubliceerd. Het is verstandig deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

8.          Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Yvonne Lankhaar te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen of over te dragen. Hierover kunt u contact opnemen met Yvonne Lankhaar door een e-mailbericht te sturen naar info@yvonnelankhaar.nl. Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Yvonne Lankhaar persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Yvonne Lankhaar door een e-mailbericht te sturen naar info@yvonnelankhaar.nl. Een klacht tracht Yvonne Lankhaar naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).